Apie mus

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – senas ir gilias mokymo tradicijas turinti ir puoselėjanti profesinio mokymo įstaiga. Mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

Mokome: 
- bedarbius Užimtumo tarnybos siuntimu;
- dirbančiuosius darbdavių siuntimu;
- asmenis, atvykusius mokytis savo iniciatyva.

Asmenys, baigę profesinio mokymo programas, gauna:
-
 valstybės pripažintus profesinio mokymo diplomus;
-  valstybės pripažintus pažymėjimus;
-  mokymo centro nustatytos formos pažymėjimus.


Misija, vizija, vertybės

Misija – Teikti profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą ir tobulinimą.

Vizija – Moderni profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti aukšta paslaugų teikimo kokybe.
 
Vertybės – Profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba žmogui ir dėmesys jo poreikiams.

Prioritetiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės:
1. Gerinti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinti mokymo programas,  atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius.
2. Diegti veiksmingą įstaigos valdymą.
3. Skatinti darbuotojus įgyti naujų kompetencijų, tobulinti turimas.
4. Gerinti mokinių ir darbuotojų aplinką, turtinant metodinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą.
5. Didinti įstaigos patrauklumą ir teikiamų paslaugų prieinamumą.

Kokybės sistema
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau - Įstaiga), dalyvaudamas projekte „Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008 ir siekdamas užtikrinti efektyvią Įstaigos veiklą, 2012 metais pradėjo diegti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“ reikalavimus.
 
Diegiant kokybės valdymo sistemą buvo organizuoti projekto tikslinių grupių įvadiniai mokymai, vadovų mokymai. Parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai.
 
Kokybės valdymo sistemos taikymo sritys, išimtys ir jų detalus pateisinimas, dokumentais įformintos kokybės vadybos sistemos procedūros,  aprašomos direktoriaus 2012 m. spalio 12 d. patvirtintame Kokybės vadove. Kokybės vadovas yra pagrindinis dokumentas, diegiant ir prižiūrint kokybės vadybos sistemą. Jo tikslas – siekti, kad Panevėžio darbo rinkos mokymo centre veiktų ir būtų atnaujinama su LST EN ISO 9001 standarto reikalavimais susijusi kokybės vadybos sistema. Kokybės vadovas parengtas remiantis šiais dokumentais:
-     LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001)“;
-     LST EN ISO 9000 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000)“;
-     LST EN ISO 19011 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011)“.
-     Panevėžio darbo rinkos mokymo centro įstatais;
-     Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbo tvarkos taisyklėmis;
-     kitais Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Istorija

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veikla prasidėjo 1952 m., kai buvo įkurta Panevėžio automokykla, kurioje buvo rengiami autotransporto priemonių vairuotojai.

Keičiantis laikmečių reikalavimams, ne kartą keitėsi įstaigos pavadinimas:
Nuo 1981 m. – Panevėžio autotransporto mokymo kombinatas;
Nuo 1988 m. – Autotransporto įmonių gamybinio susivienijimo Panevėžio mokymo kombinatas;
Nuo 1990 m. – Panevėžio valstybinis transporto darbuotojų mokymo centras;
Nuo 1993 m. – Panevėžio valstybinis profesinio mokymo centras;
Nuo 1995m. – Specialioji uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2003 m. – Uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2005 m. – Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
2007 m. prie viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro prijungta viešoji įstaiga Panevėžio Šermukšnių darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2019 m. – Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.

Karjera

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS PRIIMA Į DARBĄ PROFESIJOS MOKYTOJUS.

Reikalingi profesijos mokytojai darbui viešojo maitinimo srities ir kitose mokymo programose.

Ypač geros darbo sąlygos ir galimybė tobulėti. 

CV siųsti: paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt

Tel.: 8 686 20763