Apie mus

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – senas ir gilias mokymo tradicijas turinti ir puoselėjanti profesinio mokymo įstaiga. Mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

Mokome: 
- bedarbius Užimtumo tarnybos siuntimu;
- dirbančiuosius darbdavių siuntimu;
- asmenis, atvykusius mokytis savo iniciatyva.

Asmenys, baigę profesinio mokymo programas, gauna:
-
 valstybės pripažintus profesinio mokymo diplomus;
-  valstybės pripažintus pažymėjimus;
-  mokymo centro nustatytos formos pažymėjimus.


Misija, vizija, vertybės

Misija – Teikti profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą ir tobulinimą.

Vizija – Moderni profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti aukšta paslaugų teikimo kokybe.
 
Vertybės – Profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba žmogui ir dėmesys jo poreikiams.

Prioritetiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės:
1. Gerinti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinti mokymo programas,  atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius.
2. Diegti veiksmingą įstaigos valdymą.
3. Skatinti darbuotojus įgyti naujų kompetencijų, tobulinti turimas.
4. Gerinti mokinių ir darbuotojų aplinką, turtinant metodinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą.
5. Didinti įstaigos patrauklumą ir teikiamų paslaugų prieinamumą.

Kokybės sistema

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau - Įstaiga), dalyvaudamas projekte „Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008 ir siekdamas užtikrinti efektyvią Įstaigos veiklą, 2012 metais pradėjo diegti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“ reikalavimus.

Diegiant kokybės valdymo sistemą buvo organizuoti projekto tikslinių grupių įvadiniai mokymai, vadovų mokymai. Parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai.

2016 m. spalio mėn. įstaigai suteiktas kokybės vadybos sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015 standartui.

Kokybės valdymo sistemos taikymo sritys, dokumentais įformintos kokybės vadybos sistemos procedūros, aprašomos direktoriaus patvirtintame Kokybės vadove (2016 m. redakcija). Kokybės vadovas yra pagrindinis dokumentas, diegiant ir prižiūrint kokybės vadybos sistemą. Jis parengtas remiantis šiais dokumentais:

-     LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001)“;

-     LST EN ISO 9000 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000)“;

-     LST EN ISO 19011 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011)“.

-     Panevėžio darbo rinkos mokymo centro įstatais;

-     Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbo tvarkos taisyklėmis;

-     kitais Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Istorija

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veikla prasidėjo 1952 m., kai buvo įkurta Panevėžio automokykla, kurioje buvo rengiami autotransporto priemonių vairuotojai.

Keičiantis laikmečių reikalavimams, ne kartą keitėsi įstaigos pavadinimas:
Nuo 1981 m. – Panevėžio autotransporto mokymo kombinatas;
Nuo 1988 m. – Autotransporto įmonių gamybinio susivienijimo Panevėžio mokymo kombinatas;
Nuo 1990 m. – Panevėžio valstybinis transporto darbuotojų mokymo centras;
Nuo 1993 m. – Panevėžio valstybinis profesinio mokymo centras;
Nuo 1995m. – Specialioji uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2003 m. – Uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2005 m. – Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
2007 m. prie viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro prijungta viešoji įstaiga Panevėžio Šermukšnių darbo rinkos mokymo centras;
Nuo 2019 m. – Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.

Finansinės ataskaitos
Korupcijos prevencija

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Apie pastebėtus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre korupcijos atvejus galima pranešti užpildžius Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Panevėžio darbo rinkos mokymo centre tvarkos apraše patalpintą pranešimo apie pažeidimą formą (aprašo1 priedas), pateikti:

  • el. paštu paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt arba virginija.brazdziuniene@paneveziodrmc.lt
  • tiesiogiai atvykus į Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą oficialiomis darbo valandomis pas darbuotoją atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
  • atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui adresu J. Basanavičiaus g. 23A, LT-36205 Panevėžys. Siunčiant pranešimą paštu, po įstaigos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmeniškai“.
  • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą.
Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d., pradėtas taikyti tiesioginis ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Atsižvelgiant į tai, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras duomenų subjektus informuoja apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmenys, norėdami pasinaudoti savo teisėmis bei visais kitais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu, gali kreiptis į Panevėžio darbo rinkos mokymų centro duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią Ingą Dilienę,  el. p.  dap@paneveziodrmc.lt, tel. 8 615 42419.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro duomenų apsaugos pareigūnas atsakymus į duomenų subjekto užklausimus/prašymus/skundus pateikia per vieną mėnesį. Tačiau šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Asmenys nesutikdami su Panevėžio darbo rinkos mokymo centro duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.