Konkursai

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras skelbia konkursą projekto veiklos vykdytojų pareigoms užimti.

Konkurso paskelbimo data 2018 m. spalio 9 d.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018 m. spalio 22 d.).

Kontaktai pasiteiravimui 8 686 20763, paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt


Projekto veiklos vykdytojo pareigoms eiti (2 asmenys 0,25 etato)

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti patirties rengiant ar įgyvendinant profesinio mokymo programas ir / arba pasiekimų vertinimui skirtas užduotis profesinio mokymo srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinį mokymą;
 4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

Darbo pobūdis:

 1. rengti oro transporto posektoriaus kompetencijų vertinimo užduotis;
 2. dalyvauti rengiant įvairiais būdais asmens įgytų oro transporto posektoriaus kompetencijų vertinimo metodines priemones;
 3. dalyvauti Projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, viešosiose konsultacijose, diskusijose;
 4. pagal kompetenciją organizuoti asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą, konsultuoti vertintojus;
 5. kaupti, sisteminti bei apibendrinti projekto įgyvendinimo metu surinktą informaciją;
 6. bendradarbiauti su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;
 7. vykdyti tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 8. vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

Projekto veiklos vykdytojo pareigoms eiti bus įdarbinti 2 kandidatai po 0,25 etato.