Profesinės reabilitacijos paslaugos

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:
  1. Profesinių gebėjimų įvertinimas – asmens psichosocialinių profesinių savybių ir / ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) bei galimybių dirbti įvertinimas. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  2.  Profesinis orientavimas ir konsultavimas – asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir / ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Paslaugos trukmė – iki 220 d. (profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – 30 d.; pasirinktos profesinio mokymo programos trukmė -  iki 190 d.).
  4. Pagalba įsidarbinant – informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  5. Palaikymo darbo vietoje paslauga - pagalbos įsidarbinusiam asmeniui teikimas, sprendžiant asmens socialinių įgūdžių trūkumo, adaptacijos darbo vietoje, motyvacijos dirbti problemas, tarpininkavimas tarp asmens ir darbdavio bei jų konsultavimas, sprendžiant problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, bei kita pagalba, siekiant kuo efektyvesnės ir ilgalaikės integracijos į darbo rinką. Paslaugos trukmė – 48 val.
Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda:
    Socialinis darbuotojas,
    Psichologas,
    FMR gydytojas,
    Kineziterapeutas,
    Profesijos mokytojai,
    Kiti specialistai pagal poreikį.
 
 
Profesinės reabilitacijos pašalpa
Asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos laikotarpiu, neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
Kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, yra teikiamos maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo ir transporto paslaugos teikiamos esant poreikiui.
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.