Visuomenės sveikatos mokymai

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos pavadinimas

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

2.

Paslaugos apibūdinimas

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro (toliau – Paslaugos teikėjas) profesijos mokytojai pagal kompetenciją veda privalomąjį higienos įgūdžių mokymą, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų profesijų (veiklos sričių) darbuotojams pagal patvirtintas programas.

3.

Paslaugos tikslas

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo tikslas – išmokyti numatytų profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojus higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą.

4.

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01).

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01).

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01).

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01).

5.

Suinteresuotų asmenų veiksmai

Asmenys dėl privalomojo higienos įgūdžių mokymo gali kreiptis į Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, adresu Šermukšnių g. 31, el. p. agne.tauriene@paneveziodrmc.lt, tel. 8 686 61456.

Visiems mokymų dalyviams pageidautina užpildyti dalyvių mokymo paraišką (1 priedas) ir atsiųsti ją el. p. agne.tauriene@paneveziodrmc.lt.

6.

Specialiosios sąlygos

Susidarius ne mažesnei kaip 16 asmenų grupei, privalomąjį mokymą vykdantis asmuo gali vykti į įstaigą, įmonę, organizaciją.

7.
Paslaugos kaina
2 akademinių valandų mokymo programa HB, HBB 5 Eur
6 akademinių valandų mokymo programa H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14 9 Eur
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5 Eur
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3 Eur
PASTABA: kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu, gali būti taikoma iki 20 proc. nuolaida.

Už mokymus atsiskaitoma pavedimu:
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Įmonės kodas 147178142
Swedbank LT 51 7300 0100 7164 8964

8.   Paslaugos teikimo laikas ir trukmė  

1. HB. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (007, 008, 009, 018, 019, 020, 024) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

2. HBB.  Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus jų pačių susirinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais), pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų, darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai (020).

Antrą mėnesio

ketvirtadienį
2 (akad. val.)

1. H1.  Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas (007).

2. H2. Socialiniai darbuotojai, dirbantieji suaugusiųjų asmenų stacionaruose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008).

3. H3. Kosmetikos gaminius gaminantieji, grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009).

4. H4. Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010).

5. H5. Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011).

6. H6. Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013).

7. H7. Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (016).

8. H8. Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (018).

9. H9. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei (019).

10. H10. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) (020).

11. H11. Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra (021).

12. H12. Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai (022).

13. H13.  Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) (023).

14. H14. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai (024).

Antrą mėnesio

ketvirtadienį
6 (akad. val.)
 Pastaba: Paslaugos teikimo data ir laikas gali būti derinamas atsižvelgiant į paslaugos gavėją.  
 9.  Atsakomybė  Už paslaugos vykdymą atsako profesijos mokytojas. Paslaugos vykdymą koordinuoja paslaugų ir sveikatos mokymo skyriaus vedėjas.  
 10.  Paslaugos įgyvendinimo tvarka

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą (toliau – Programa). Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistas, vadovaudamasis pagal šią programą parengtais ir patvirtintais privalomojo higienos įgūdžių mokymo planais moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 16 žmonių. Vykdant pratybas, grupė dalijama į du pogrupius.

Asmeniui, baigusiam mokymą pagal Programą ir raštu išlaikiusiam 20 klausimų teorinių žinių testą (70 proc.) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties (vienos iš 30 užduočių) įvertinimą, išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas). 
 11.  Paslaugos vertinimas Paslaugos kokybė ir rezultatyvumas, atsiliepimai, skundai, padėkos gali būti vertinami pagal vartotojų anketavimo rezultatus.  
12. Paslaugos atlikimo apskaita

Mokymų dalyvių grupių registracijos lapai. 

Mokymo dalyviui išduodamas Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (Nr. HI 00000, A6 formatas).

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo forma, pasirašyta mokymo dalyvio ir mokymą vykdžiusio asmens.

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų žurnalas. Asmeniui, praradusiam Pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma Pažymėjimų Registre.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys